3 to 6 Family Class Sash Rankings

MonthLevelBlock
0White SashA
3Yellow SashB
6White ChevronB
9Orange ChevronB
12Green ChevronB
15Purple ChevronB
18Blue ChevronB
21Brown ChevronB
24Black ChevronB
27Orange SashB
30White ChevronB
33Yellow ChevronB
36Green ChevronB
39Purple ChevronB
42Blue ChevronB
45Brown ChevronB
48Black ChevronB

Back to top